PROGRAMY I PROJEKTY

Niepubliczne Przedszkole Aleksandra w Siedlcach

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny "Angielski jest Fun-tastyczny" autorstwa Angeliki Fronia.

Cel projektu:

 • zwiększenie motywacji do nauki języka angielskiego;
 • uatrakcyjnienie sposobu nauczania i uczenia się języka;
 • wdrażane do samodzielności w procesie uczenia się języka obcego;
 • rozwijanie poczucia estetyki, wyobraźni twórczej i kreatywnego myślenia;
 • rozwijanie wiary we własne możliwości językowe.

Projekt jest pełen ciekawych zajęć i zabaw, które sprawią, że poznawanie języka angielskiego stanie się wspaniałą zabawą. :)

Ogólnopolski projekt edukacyjny "EkoFrajda", organizatorem projektu jest Wioletta Strachowska.

Cel projektu:
 • rozwijanie zainteresowań ekologią;
 • kształtowanie kreatywnego myślenia i wyobraźni;
 • rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych;
 • rozwijanie umiejętności współpracy w grupie dzieci.
Mamy nadzieję że projekt i wspólne realizowanie jego zadań przyniosą nam mnóstwo FRAJDY :)

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny "Sztuka Emocji", autorstwa Natalii Pawlik-Kopicy

Cel projektu:
 • wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę ;
 • wzmacnianie poczucia wartości , indywidualności i oryginalności dziecka oraz potrzeby tworzenia nowych relacji osobowych w grupie;
 • tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ubioru, muzyki....
 • tworzenie przez nauczycieli warunków do twórczej aktywności dzieci w procesie zabawy.
Ten projekt, jak sugeruje jego autorka,  jest związany ze wszystkim co jest nam  bliskie : emocjom, sztuką i dziećmi :)

Interdyscyplinarny projekt edukacyjny „MiguMig” - Migowy dla dzieci

Pomigamy aby:

 • Pomigamy aby Usprawniać małe rączki i paluszki
 • Rozwijać pamięć i kreatywne myślenie
 • Wyrażać emocje ciałem i mimiką
 • Odkrywać nieznane
 • Poznać świat i kulturę głuchych

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny " Kreatywna Matematyka", autorstwa Patrycji Lamparskiej.

Cele:

 • aktywizacja i integracja grupy;
 • rozwijanie kompetencji matematycznych;
 • sensoryczna nauka matematyki;
 • stosowanie matematyki w życiu codziennym;
 • kształtowanie samooceny ucznia oraz wzmacnianie poczucia własnej wartości.

Projekt pokazuje nam innowacyjne i pomysłowe podejście do edukacji matematycznej poprzez wielozmysłowe poznawanie świata :)

Ogólnopolski projekt edukacyjny "Klasa w terenie "

Autorkami projektu są Anna Cebula i Ewelina Łojewska.

Celem projektu jest:

 • promowanie wartości edukacji na świeżym powietrzu
 • zachęcanie nauczycieli i ich uczniów do opuszczania sal przedszkolnych i spędzania miło czasu poza nimi co jest najmilszą formą pracy na świecie i uruchamiającą różne zmysły :)

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny
"Z kulturą mi do twarzy".

Autorami projektu są Paulina Berkowska i Mariusz Berkowski.

Cele:

 • promowanie kultury wysokiej, wrażliwości na piękno;
 • rozwijanie poczucia estetyki poprzez kontakt ze sztuką;
 • współpraca z placówkami kulturalnymi i środowiskiem lokalnym;
 • kształtowanie empatii i szacunku wobec siebie osób starszych i niepełnosprawnych;
 • kształtowanie poczucia przynależności do kraju, regionu;

Ten projekt ma na celu wprowadzenie przedszkolaków w świat wartości , ofiarności, solidarności, altruizmu, patriotyzmu. Formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych . :)

Logo Aleksandra

Niepubliczne Przedszkole Aleksandra w Siedlcach
ul. Brzeska 65
08-110 Siedlce

Sekretariat tel. 784 436 284
email: sekretariat@przedszkolealeksandra.pl

Polityka Prywatności | Pliki Cookies

Nr konta: 48 1090 2688 0000 0001 3592 0709

Copyright © Niepubliczne Przedszkole Aleksandra w Siedlcach

TOP